Now Playing

Hot Tracks
  New Release

  Singles

  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon

  Mr Shaa - Melody

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon

  Kc Top - Lamba

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon

  Iyonkiz - Ikemba

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon

  Dice Ailes - Otedola

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon

  L.A.X - Call My Baby

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon
  Music Note Icon

  Ycee - Komije

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon

  Tosin Martins - I Do

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon
  Music Note Icon
  Music Note Icon

  Dezign - Oyoyo

  EGOBrandAgency

  Music Note Icon

  Skuki - Forkanizer

  EGOBrandAgency